Khung tranh    Frames

    


Khung nhựa M5053 rộng 10 cm
Plastic frame M5053 size 10 cm
 
Khung nhựa M534 rộng 6 cm
Plastic frame M534 size 6 cm

Khung gỗ M5051 rộng 10 cm
Wooden frame M5051 size 10 cm
 
Khung gỗ M5153 rộng 5 cm
Wooden frame M5153 size 5 cm

Khung nhựa M8509 rộng 8.5 cm
Plastic frame M8509 size 8.5 cm
 
Khung gỗ M8609 rộng 11 cm
Wooden frame M8609 size 11 cm
 
Khung nhựa M9502 rộng 8 cm
Bo liền 3 cm
Plastic frame M9502 size 8 cm
 
Khung nhựa M9504 rộng 9.5 cm
Plastic frame M9504 size 9.5 cm

Khung gỗ M5091 rộng 7.5 cm
Wooden frame M5091 size 7.5 cm

Khung nhựa M5501 rộng 6 cm
Plastic frame M5501 size 6 cm
 

Khung nhựa M604A rộng 6 cm
Plastic frame M604A size 6 cm

Khung nhựa M604B rộng 6 cm
Plastic frame M604B size 6 cm

Khung nhựa M604C rộng 6 cm
Plastic frame M604C size 6 cm

Khung gỗ M2009 rộng 7 cm
Wooden frame M2009 size 7 cm

Khung gỗ M303 rộng 7 cm
Wooden frame M303 size 7 cm

Khung gỗ M307 rộng 5 cm, 7 cm
Wooden frame M307 size 5, 7 cm

Khung gỗ M316 rộng 5 cm
M ầu nâu (Brown)
Wooden frame M316 size 5 cm

Khung gỗ M316 rộng 5 cm
Mầu trắng (White)
Wooden frame M316 size 5 cm

Khung nhựa M5076 rộng 6 cm
Plastic frame M5076 size 6 cm

Khung nhựa M533 rộng 6 cm
Hai mầu nâu, trắng, Brown, White
Plastic frame M533 size 6 cm

Khung nhựa M6011A rộng 7 cm
Plastic frame M6011A size 7 cm

Khung nhựa M6011B rộng 6 cm
Plastic frame M6011B size 6 cm

Khung nhựa M6017 rộng 6 cm
Plastic frame M6017 size 6 cm

Khung nhựa M6030 rộng 6 cm
Plastic frame M6030 size 6 cm


Khung nhựa M6211 rộng 6 cm
Plastic frame M6211 size 6 cm

Khung nhựa M6218 rộng 6 cm
Plastic frame M6218 size 6 cm

Khung nhựa M707 rộng 6 cm
Mầu nâu (Brown)
Plastic frame M707 size 6 cm

Khung nhựa M707 rộng 6 cm
Mầu trắng (White)
Plastic frame M707 size 6 cm

Khung nhựa M735-456 rộng 8 cm
Plastic frame M735-456 size 8 cm

Khung nhựa M7504 rộng 7 cm
Plastic frame M7504 size 7 cm

Khung nhựa M808 rộng 8 cm
Plastic frame M808 size 8 cm

Khung gỗ MCHONVANG rộng 8 cm
Wooden frame CCHONVANG size 8 cm

Khung gỗ MCOTO rộng 10 cm
Plastic frame MCOTO size 10 cm

Khung nhựa M4712 rộng 4 cm
Plastic frame M4712 size 4 cm

Khung nhựa M939 rộng 9 cm
Hai mầu trắng, đồng White, Brown
Plastic frame M939 size 9 cm

Khung nhựa M8135VG rộng 8 cm

 
Khung nhựa M009 rộng 8 cm

Khung nhựa M009VG rộng 8 cm 

Khung nhựa MTN rộng 6.5 cm 

Khung nhựa MU059A rộng 12 cm 

Khung nhựa M1002 rộng 12 cm

Khung nhựa M10TVTQ rộng 10 cm

 

 

 
Bo ghi sữa rộng 3 cm, 5 cm

Bo rạn vàng rộng 3 cm, 5 cm

Bo trắng trai rộng 3 cm, 5 cm