Tranh trìu tượng    Abstract Paintings

 

Nghệ thuật trừu tượng sử dụng ngôn ngữ trực quan của hình dạng, màu sắc và đường nét để tạo ra một tác phẩm có thể tồn tại với một mức độ độc lập với thế giới thực tại mà chúng ta đang sống. Nghệ thuật phương Tây, từ thời Phục hưng đến giữa thế kỷ 19, đã được củng cố bởi logic của quan điểm và nỗ lực để tái hiện ảo giác về thế giới thực. Nghệ thuật của các nền văn hóa khác ngoài Châu Âu đã trở nên dễ tiếp cận và cho thấy những cách khác để mô tả kinh nghiệm thị giác cho nghệ sĩ. Vào cuối thế kỷ 19 nhiều nghệ sĩ cảm thấy cần phải tạo ra một loại hình nghệ thuật mới bao gồm những thay đổi cơ bản diễn ra trong công nghệ, khoa học và triết học. Các nguồn mà từ đó các nghệ sĩ đã tranh luận về lý thuyết của họ rất đa dạng, và phản ánh các mối bận tâm xã hội và trí tuệ trong tất cả các lĩnh vực văn hoá phương Tây tại thời điểm đó.

Abstract art uses a visual language of shape, form, color and line to create a composition which may exist with a degree of independence from visual references in the world. Western art had been, from the Renaissance up to the middle of the 19th century, underpinned by the logic of perspective and an attempt to reproduce an illusion of visible reality. The arts of cultures other than the European had become accessible and showed alternative ways of describing visual experience to the artist. By the end of the 19th century many artists felt a need to create a new kind of art which would encompass the fundamental changes taking place in technology, science and philosophy. The sources from which individual artists drew their theoretical arguments were diverse, and reflected the social and intellectual preoccupations in all areas of Western culture at that time.

 

 Page 1 of  1   


TTT-001 Composition VIII
Giá: Liên hệ

TTT-002 Yellow-Red-Blue
Giá: Liên hệ

TTT-003 On White II
Giá: Liên hệ

TTT-004 Composition IX
Giá: Liên hệ

TTT-005 Complex-Simple
Giá: Liên hệ

TTT-006 In Between
Giá: Liên hệ

TTT-007 Colored Composition of Forms
Giá: Liên hệ

TTT-008 Colored Composition
Giá: Liên hệ

 Page 1 of  1