Femke H., Heerenveen, Netherlands

Cập nhật: 2020-04-27 11:44:45
Lượt xem: 127

"Chúng tôi đã đặt vẽ hai bức tranh cho đến nay và cả hai đều giống như chúng được vẽ bởi bàn tay của chính danh họa. Chỉ có thể nói một từ: Kinh ngạc! Chúng tôi rất hạnh phúc !"

"We have commissioned 2 paintings so far and both are like they were painted by the hand of the master himself. In a word: Stunning! We are very happy!" - Femke H., Heerenveen, Netherlands.

"Chúng tôi đã đặt vẽ hai bức tranh cho đến nay và cả hai đều giống như chúng được vẽ bởi bàn tay của chính danh họa. Chỉ có thể nói một từ: Kinh ngạc! Chúng tôi rất hạnh phúc !" - Bà Femke H., Heerenveen, Netherlands.

Phong cảnh Châu Âu

Bản sao tác phẩm Phong cảnh Châu Âu do phòng tranh thực hiện.

Thiếu nữ

Bản sao tác phẩm Thiếu nữ do phòng tranh thực hiện.

Các bài viết khác