Klaus W., Dortmund, Germany

Cập nhật: 2020-04-27 03:53:52
Lượt xem: 127

"Xin chào tranhsondauxuatkhau.com! Tôi vừa nhận được bức tranh. Hoàn hảo! Tôi rất hạnh phúc với nó.
Cảm ơn bạn. Tôi sẽ đặt hàng nhiều hơn trong tương lai, tôi chắc chắn điều đó."

"Hi tranhsondauxuatkhau.com! I just received the painting. Perfect. I am delighted with it.
Thank you. I will order more in the future, I am sure." - Klaus W., Dortmund, Germany.

"Xin chào tranhsondauxuatkhau.com! Tôi vừa nhận được bức tranh. Hoàn hảo! Tôi rất hạnh phúc với nó.
Cảm ơn bạn. Tôi sẽ đặt hàng nhiều hơn trong tương lai, tôi chắc chắn điều đó." Ông Klaus W., Dortmund, Germany.

Golden Tears - Klimt

Bản sao tác phẩm Golden Tears của danh họa Gustav Klimt do phòng tranh thực hiện.

Các bài viết khác